برچسب: ارتباط با مشتری

ارتباط با مصرف کننده

ترویج ارتباط با مصرف کننده

ارتباطات و تداوم مصرف کنندگان بخش مهمی از هر استراتژی بازاریابی است . در حقیقت، نقطه شروع تمام بهبودها است، زیرا صدای مصرف کننده به شرکتها اطلاعات داده می شود..…